Regulamin w zakresie świadczenia usług serwisowych

Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2016 r.

Regulamin dotyczy warunków współpracy między firmą PcFix Grzegorz Skuza zwaną w dalszej części serwisem a klientem zwanym w dalszej części zleceniodawcą, w zakresie napraw komputerów, laptopów oraz tabletów. Skorzystanie z usług, czyli zlecenie naprawy sprzętu oznacza jednocześnie akceptację zawartych poniżej warunków.

Warunki serwisowe oraz przebieg naprawy

 1. Na wydanie diagnozy i wycenę naprawy serwis zastrzega sobie od 2 do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu.
 2. Na naprawę uszkodzonego sprzętu, serwis zastrzega sobie do 14 dni roboczych licząc od dnia wydania diagnozy.
  W przypadku wyniknięcia niespodziewanych komplikacji takich jak inne od zgłoszonej ukryte wady, czy niedostępność niezbędnych podzespołów, serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy do czasu aż zaistnieją warunki umożliwiające jej dokończenie. W takiej sytuacji zleceniodawca ma prawo w każdej chwili zrezygnować z naprawy.
 3. W przypadku, gdy uszkodzony sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) serwis zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu zleceniodawcy) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy (jeśli zaistnieją) oraz ewentualnej przesyłki w obie strony (zgodnie z aktualnym w danej chwili z cennikiem).
 4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie transportu od zleceniodawcy do serwisu. W przypadku zauważenia uszkodzeń i wad, o których zleceniodawca nie poinformował wcześniej, serwis uznaje iż powstały one w trakcie transportu i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności a ewentualne koszty ich naprawy pokrywa zleceniodawca.
 5. Mimo dołożenia wszelkich starań i zachowania środków ostrożności, serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane zawarte na nośnikach dołączonych do wysyłanego sprzętu, ich utratę lub uszkodzenie.
 6. Serwis informuje iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w toku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania w.w. czynności. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa zleceniodawca.
 7. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru sprzętu, bądź nie podjęcia przez zleceniodawcę decyzji o terminie wysyłki – naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 1 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć zleceniodawca. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).
 8. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z serwisu w terminie 14 dni od daty poinformowania zleceniodawcy o możliwości odbioru, lub przez ten czas nie zostanie podjęta przez zleceniodawcę decyzja o terminie odesłania sprzętu, przedstawieniu diagnozy – będzie przechowywany bezumownie za dodatkową opłatą każdy dodatkowy 1x dzień =1 zł.
 9. Podczas przyjęcia otrzymanego sprzętu drogą pocztową zostaje sporządzana dokumentacja fotograficzna (weryfikacja stanu faktycznego otrzymanego sprzętu), dodatkowo podczas każdego serwisu prace zostają utrwalone na monitoringu CCTV.

Płatności

Uregulowania płatności za usługi można dokonać na 2 sposoby:

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany do przelania należności na Konto Bankowe firmy:
 2. Santander Bank Polska S.A. nr konta: 96 1090 2590 0000 0001 4751 8973 PcFix Grzegorz Skuza ul. Sosnowa 10/4, 05-400 Otwock. W tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska.
 3. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania należności przy odbiorze paczki od kuriera (pobranie).

Na życzenie zleceniodawcy wystawiamy Faktury.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacja uwzględniana jest tylko i wyłącznie na podstawie okazania wystawionej przez serwis karty gwarancyjnej.
 2. Długość okresu gwarancyjnego jest zależna od rodzaju wykonanej usługi – okres gwarancyjny jest najczęściej przedstawiony w specyfikacji danej usługi a także jest wyszczególniony na wystawionej przez serwis karcie gwarancyjnej. W przypadku, gdy sprzęt nosi znamiona wcześniejszej ingerencji, lub jego stan budzi wątpliwości, serwis zastrzega sobie prawo do zmiany okresu gwarancyjnego dla każdej usługi.
 3. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.
 4. W przypadku zgłoszenia naprawy reklamacyjnej, gdy w sprzęcie objętym gwarancją udzieloną przez serwis, wystąpiła inna niż naprawiana przez serwis usterka, zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnej naprawy. W przypadku rezygnacji z naprawy, zleceniodawca sprzętu zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy, (jeśli zaistnieją) oraz ewentualnej przesyłki w obie strony (zgodnie aktualnym w danej chwili z cennikiem).
 5. W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.
 6. Serwis zastrzega sobie od 7 do 30 dni roboczych na realizację reklamacji, czas ten może ulec zmianie z powodu wyniknięcia niespodziewanych komplikacji takich jak inne od zgłoszonej ukryte wady, czy niedostępność niezbędnych podzespołów. W takim przypadku serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu reklamacji do czasu aż zaistnieją warunki umożliwiające jej dokończenie. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu.
 7. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancyjny jest przedłużany o czas pobytu sprzętu w serwisie w ramach naprawy gwarancyjnej. Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej, okres gwarancyjny NIE jest naliczany od nowa.
 8. Serwis w szczególnych przypadkach, ma prawo dołączyć do powyższych warunków gwarancyjnych osobne załączniki, które obowiązują jednocześnie z powyższymi warunkami i tworzą z nimi jednolitą całość.

Jeśli akceptujesz powyższe warunki, możesz bez ograniczeń korzystać z usług świadczonych przez firmę PcFix.